โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือและหนังสือการประเมิน Performance Agreement : PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 2244
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 2242
2564 บค. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.43 KB 29611
2564 วช. ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 29612
2564 วช. ประกาศ กำหนดการปรับแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.17 KB 44137
2564 วช. คู่มือระเบียบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนช่องแคพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 44135
2564 รร. ประกาศเปิดเรียน On-Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.41 MB 47373
2564 วช. ตารางสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครูผู้สอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.8 KB 48168
2564 วช. ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399 KB 48409
2564 บค. งานประกันคุณภาพการศึกษา SAR 2563 - SAR 2020 (Scan QR Code) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 956.04 KB 48074
2563 บค. งานประกันคุณภาพการศึกษา SAR 2562 - SAR 2019 (Scan QR Code) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.9 KB 48338
2563 บค. งานประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติการ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 48141
2563 บค. งานประกันคุณภาพ แผนพัฒนาฯ ปี 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 48069
2563 บค. งานประกันคุณภาพ ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 48234
2563 วช. รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 60.63 KB 48186
2563 สพม.42 มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 955.81 KB 48086
2563 วช. ตัวอย่าง ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.3 KB 48660
2563 วช. ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.57 KB 48381
2563 บค. บค.13 แบบรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.68 KB 48287
2563 บค. บค.12 เบิกเงินตามโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.25 KB 48464
2563 บค. บค.11 เบิกเงินโครงการค่าใช้จ่ายโรงเรียน (งบกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.78 KB 48501
2563 บค. บค.10 แบบฟอร์มเสนอโครงการตามแผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.69 KB 48222