โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
คณะผู้บริหาร

นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.ชาตรี วงค์สายสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวสุภัค สนธิโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายโอภาส พุทธสรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรัชนี รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ